Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2013

lexieo
9136 8ea8
Reposted fromClary Clary viaphenylethylamine phenylethylamine
lexieo
Reposted fromkatvont katvont viastarwars starwars
lexieo
lexieo
lexieo
9382 9c38
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaTrueBlood TrueBlood
lexieo
lexieo
9147 87b0
Reposted fromtoskalatte toskalatte viabatgroup batgroup
lexieo
I hate people
Reposted fromreloveution reloveution vialovely-rita lovely-rita
lexieo

a dzisiaj potrzebuję kogoś, kto by się mną zaopiekował. potrzebuję osoby, która zrobiłaby mi ulubioną herbatę, wiedząc dokładnie ile słodzę. która pocałowałaby czule w czoło dając tym niesamowite poczucie bezpieczeństwa. która otuliłaby mnie swoją bluzą, gdy ciałem wstrząśnie dreszcz zimna. która pocałunkami odpędziłaby złe myśli. która samą obecnością złagodziłaby poczucie bezsilności. nie muszę chyba mówić, że tą osobą powinieneś być Ty. Ty i żaden inny.

— ucieknijmi.soup.io
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaSayid Sayid
lexieo
5934 7dcb
Reposted fromprimamiaballerina primamiaballerina viaSayid Sayid
8688 411c
Reposted fromarkaron arkaron viaSayid Sayid
lexieo
lexieo
7343 4894
  :P
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid
lexieo
9955 91ff
Reposted frommartynkowa martynkowa viaklapki klapki
lexieo
5541 f8ed 500
June 1965, Edward White With The First Spacewalk For The United States
lexieo
9452 3447
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaklapki klapki
lexieo
1412 d280 500
Kraków, ulica Szpitalna, 
Reposted fromkartoNik kartoNik vianoisetales noisetales
lexieo
3157 36bd
Reposted frommisswindy misswindy vianoisetales noisetales
lexieo
7438 6ebb
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vianoisetales noisetales
lexieo
reposta.net
Reposted frommauricione mauricione vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl